Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu stránek opravarnait.cz

Provozovatelem webu a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Life Invest a.s. IČ: 24683167, se sídlem Na Laurové 3, Praha 5, 150 00 (dále jen „Life Invest“).

Níže najdete odpovědi zejména na následující otázky.

• Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

• Za jakým účelem Life Invest osobní údaje zpracovává?

• Jaké osobní údaje Life Invest zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?

• Odkud Lifeinvest získává osobní údaje?

• Komu dále Life Invest osobní údaje předává?

• Jak se dozvíte, že Life Invest zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit?

Společnost Life Invest přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů? Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na společnost Life Invest, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, zejména tedy s provozem internetové stránky opravarnait.cz Doručovací adresa: Life Invest Na Laurové 3, Pragha 5, 150 00. E-mail: gdpr@lifeinvest.cz Veškeré kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách www.lifeinvest.cz

2. Má společnost Life Invest pověřence pro ochranu osobních údajů? Ano, společnost Life Invest jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@lifeinvest.cz.

3. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje? 3.1 Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. Abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, tj. abyste mohli nakoupit na našem webu opravarnait.cz, potřebujeme bezpodmínečně znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů; zákonným důvodem je v tomto případě plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy). Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb. Zejména se jedná o případy, kdy dochází k vrácení či reklamaci zboží. 3.2 Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu: Pokud si přejete dostávat obchodní sdělení (dále také „newslettery), budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely zasílání newsletterů. Newslettery budou chodit na emailovou adresu nebo telefonní číslo, které zadáte; a to buď v rámci objednávkového procesu nebo v přihlášení k odebírání newsletterů. Váš souhlas se zasíláním newsletterů je platný 3 roky. Před uplynutím této doby Vám zašleme emailovou zprávu, ve které se Vás zeptáme, jestli chcete pokračovat v odebírání newsletterů. Pokud nám znovu udělíte souhlas, budeme Vám i nadále zasílat newslettery. Na základě Vašeho souhlasu Vám budeme zasílat newslettery i tehdy, když se zúčastníte marketingové akce a při ní udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Za účelem splnění marketingových akcí, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry nepotřebujeme Váš souhlas, protože bez zpracování osobních údajů není možné akci naplnit. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu dané marketingové akce. Pokud jste si založili zákaznický účet, došlo mezi námi a Vámi k uzavření smlouvy o poskytování služeb. Mezi takové služby může patřit například zaslání pozvánky do VIP programu. VIP program můžete považovat za vyšší stupeň zákaznického účtu, protože jeho prostřednictvím Vám budeme poskytovat služby spočívající ve výhodnějších cenách našich služeb. Pro zpracování osobních údajů není nutný Váš souhlas, právním titulem zpracování je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt osobních údajů. Prvním zákazníkům na našem webu opravarnait.cz nabízíme slevový kupon. Abychom slevový kupon mohli poskytnout, potřebujeme znát e-mailovou adresu, na kterou jej máme zaslat. Ke zpracování e-mailové adresy nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, neboť se jedná o plnění darovací smlouvy a bez znalosti Vašeho e-mailu bychom Vám tuto výhodu nemohli poskytnout. Takovým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu jednoho roku. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání obchodního sdělení je možné jedním kliknutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci zrušit. Zajímá nás Váš názor na naše služby, které poskytujeme. Naší právní povinností je řádně splnit smlouvu, kterou jste s námi uzavřeli a dodržovat ustanovení právních předpisů. Za účelem naší zpětné kontroly, že závazek ze smlouvy byl z naší strany řádně splněný, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zaslání dotazníku spokojenosti. Zaslání dotazníku je tedy nevyhnutelné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují z právních předpisů a pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Kontrolujeme nejen to, jestli s Vámi uzavřená smlouva byla řádně a včas splněná, ale i skutečnost, zda nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, byli Vám poskytnuty všechny potřebné nebo zákonem požadované informace a umožníme Vám tak případný problém řešit. K tomuto zpracování nepotřebujeme Váš souhlas. Za účelem zkvalitňování našich služeb či pro případ budoucího sporu nahráváme telefonické hovory v rámci našeho zákaznického centra. Tyto nahrávky jsou uchovávány po dobu šesti měsíců a poté jsou likvidovány. Po stejnou dobu uchováváme také online chat komunikaci. Naše provozovna je monitorovaná kamerovým systémem. Zpracování kamerových záznamů považujeme za náš oprávněný zájem a k tomuto zpracování není vyžadován Váš souhlas. Více informací o zpracování kamerových záznamů naleznete zde. Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu. Zpracováváme taktéž tzv. Cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče.

4. Jaké osobní údaje společnost Life Invest zpracovává? Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresu, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu, IČ, DIČ) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo. Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.

5. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje? Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování. Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas. V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o případy, kdy společnost Life Invest uplatňuje své nároky nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy. Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy. V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, např. když se zaregistrujete k rozesílce newsletterů (obchodních sdělení) našeho internetového obchodu.

6. Komu osobní údaje předáváme? Společnost Life Invest předává informace poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků, poskytovatelům servisních, poštovních a přepravních služeb, některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci. Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti Life Invest, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

7. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii? Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.

8. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě? V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

9. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit? Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost Life Invest s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás společnost Life Invest vede, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální. Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost Life Invest s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané společností Life Invest byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost Life Invest, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který společnost Life Invest údaje zpracovávala, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti Life Invest převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy. Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost Life Invest, aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování. Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud uplatníte některé z práv týkající se osobních údajů, má společnost Life Invest právo žádat prokázání Vaší totožnosti. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má společnost Life Invest právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata. Společnost Life Invest si v odůvodněných případech vyhrazuje právo požádat o přesnější ověření totožnosti subjektu údajů, a to např. prostřednictvím úředně ověřeného podpisu či prostřednictvím datové schránky (taková situace může nastat v případě, kdy má společnost Life Invest odůvodněně za to, že o přístup k osobním údajů žádá nikoli subjekt údajů a mohlo by se tak jednat o únik osobních údajů).

10. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů? Právo vznést námitku máte zejména v těchto případech. (a) Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost Life Invest provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám společnost Life Invest prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy. (b) Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

11. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje? Doba zpracování osobních údajů je uvedena u konkrétních účelů zpracování v tomto dokumentu. Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů. V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním. V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

12. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost Life Invest při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně? Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech.